REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.WYNAJMIJRZECZOZNAWCE.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.wynajmijrzeczoznawce.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.wynajmijrzeczoznawce.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.wynajmijrzeczoznawce.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016 poz. 1823),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.wynajmijrzeczoznawce.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Operatora.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.wynajmijrzeczoznawce.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KLIENT – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRODUKT – dostępna w Serwisie usługa polegająca na ocenie stanu technicznego Pojazdu, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. POJAZD – samochód osobowy lub samochód ciężarowy o DCM 3.5T, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.128 z późn. zm.), wskazany przez Klienta, będący przedmiotem oceny stanu technicznego w ramach Umowy Sprzedaży.
 7. RAPORT – dokument w formie elektronicznej zawierający opis oceny stanu technicznego Pojazdu, zawierający dokumentację zdjęciową Pojazdu, udostępniany Klientowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 9. RZECZOZNAWCA – Operator lub osoba wskazana przez Operatora wchodząca w skład sieci niezależnych ekspertów motoryzacyjnych, która wykonuje usługę zleconą przez Klienta na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
 10. SERWISU – serwis internetowy działający pod adresem www.wynajmijrzeczoznawce.pl
 11. SPRZEDAWCA, OPERATOR – Michała Bryła wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „Wynajmij Rzeczoznawcę” Michał Bryła wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Opatowska 15, 26-010 Bodzentyn, NIP: 6572953069, REGON: 386443860, adres poczty elektronicznej (e-mail): wynajmijrzeczoznawce@gmail.com, numer telefonu: +48 535 179 391
 12. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Operatora, umożliwiająca zamieszczanie opinii.
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
 15. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU ORAZ JEGO ZAMAWIANIA

 1. Serwis www.wynajmijrzeczoznawce.pl umożliwia zlecenie Sprzedawcy przez Klienta usługi polegającej na ocenie stanu technicznego Pojazdu.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.wynajmijrzeczoznawce.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl, PayPal.com).
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Produkt zrealizowany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

REALIZACJA PRODUKTU

 1. Realizacja Produktu przez Rzeczoznawcę następuje w dnia roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00 od godz. 17:00.
 2. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, Rzeczoznawca ustala termin oględzin z posiadaczem lub właścicielem Pojazdu. Przez rozpoczęcie realizacji Produktu rozumie się dokonanie przez Rzeczoznawcę czynności związanych z umówieniem się z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu na możliwie najszybszy termin wykonania Produktu.
 3. Termin wykonania Produktu Rzeczoznawca potwierdza w wiadomości mailowej lub wiadomości SMS wysłanej na adres mailowy/numer telefonu Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.
 4. Z realizacji Produktu przez Rzeczoznawcę, zostaje sporządzony Raport. Raport zostaje udostępniony Klientowi w postaci linku do elektronicznej wersji dokumentu, który przesyłany jest na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 5. Rzeczoznawca dołoży wszelkich starań w celu wykonania Produktu w przewidzianym terminie. W przypadku niedotrzymanie terminu wykonania Produktu, z powodu uniemożliwienia przez właściciela lub posiadacza Pojazdu dokonania oględzin, wykonanie Produktu nastąpi w terminie 24 godzin od momentu udostępnienia Pojazdu przez jego właściciela lub posiadacza.
 6. W przypadku braku kontaktu z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu do godziny 17:00 w dniu roboczym, w którym zawarto Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zastrzega możliwość rozpoczęcia realizacji Produktu następnego dnia roboczego od godziny 9:00.
 7. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, realizacja Produktu nastąpi następnego dnia roboczego, jeżeli Rzeczoznawca nie napotka przeszkód w umówieniu się na oględziny z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Produktu w razie uniemożliwienia oględzin przez właściciela lub posiadacza Pojazdu lub w razie podania nieprawdziwych, bądź niepełnych danych przez Klienta.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie jazdy próbnej Pojazdem przez Rzeczoznawcę w przypadku, gdy Pojazd nie został dopuszczony do ruchu w Polsce lub nie posiada ważnej polisy OC lub na jazdę próbną nie wyraził zgody posiadacz lub właściciel Pojazdu. Jeżeli właściciel lub posiadacz Pojazdu nie wyrazi zgody na wykonanie jazdy próbnej przez Rzeczoznawcę, Sprzedawca dołoży starań, aby Rzeczoznawca wykonał jazdę próbną z poziomu pasażera Pojazdu, co zostanie odnotowane w Raporcie.
 10. W razie, gdy Rzeczoznawca nie będzie mógł zrealizować Produktu ze względu na brak zgody właściciela lub posiadacza Pojazdu dla skorzystania ze środków i narzędzi dostępnych w ramach zamówionej Produktu (np. brak zgody na podłączenie Pojazdu do komputera diagnostycznego), Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji oraz ustali z Klientem zakres wykonania Produktu.
 11. W przypadku, gdy właściciel lub posiadacz Pojazdu przy pierwszym kontakcie ze Sprzedawcą nie wyrazi zgody na wykonanie oględzin Pojazdu przez Rzeczoznawcę, Klient w ramach opłaconego Produktu może wskazać bezpłatnie inny Pojazd do oględzin w terminie 2 miesięcy od zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. Sprzedawca zastrzega, iż w ramach Produktu Rzeczoznawca dokonuje oględzin w zakresie właściwym dla Zamówienia złożonego przez Klienta. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zastrzega, iż w ramach Produktu nie jest przewidziany demontaż części elementów Pojazdu. Rzeczoznawca dokonuje oględzin nie demontując części Pojazdu.
 13. Klient może korzystać z Raportu udostępnianego w Serwisie przez okres 1 miesiąca liczony od dnia jego udostępnienia w Serwisie. Po tym czasie dostęp do Raportu wygasa. W czasie, gdy Raport jest udostępniany w Serwisie, Klient uprawniony jest do wydrukowania Raportu lub zapisania Raportu na swoim urządzeniu.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Rzeczoznawca jest zobowiązany do wykonania Produktu z najwyższą starannością. Raport jest profesjonalnie przygotowaną subiektywną opinią o stanie technicznym Pojazdu, nie może być jednak traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego Pojazdu, ani też jako zachęta do kupna lub odmowy zakupu badanego Pojazdu.
 2. Rzeczoznawca dokłada wszelkich starań, aby opisać stan techniczny Pojazdu w możliwie rzetelny sposób. Badanie stanu technicznego Pojazdu dokonywane jest przez Rzeczoznawcę na moment dokonywania oględzin przy pomocy dostępnych mu narzędzi w ramach zakupionego Produktu. Rzeczoznawca zastrzega, że w oparciu o środki i narzędzia dostępne podczas oględzin wykrycie wszystkich usterek Pojazdu może nie być możliwe.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • skutki powstałe w następstwie podjęcia decyzji o zakupie bądź rezygnacji z zakupu Pojazdu po zapoznaniu się treścią Raportu, gdyż Raport stanowi jedynie opinię na temat stanu technicznego Pojazdu, wydaną na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia na dzień wykonania oględzin Pojazdu,
  • niewykonanie Produktu spowodowane przeszkodą niezależną od Rzeczoznawcy, w szczególności przeszkodą polegającą na nieudostępnieniu Pojazdu przez jego właściciela lub posiadacza,
  • niewskazanie w Raporcie wad ukrytych Pojazdu,
  • zmiany zaistniałe w Pojeździe (w tym usterki i wady) po wykonaniu Produktu,
  • skutki wynikłe z nieprawidłowego lub niewłaściwego podania danych przez Klienta, w szczególności polegające na podaniu danych nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd.
  • nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza, oraz badań organoleptycznych
  • niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania stanu technicznego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Ocena stanu technicznego nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
  • rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
  • ekspertyza nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
  • niniejsza ekspertyza nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
  • ocenę stanu technicznego przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne ocenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu ekspertyzy(bez demontażu elementów)
  • niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
  • nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

§ 8

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wynajmijrzeczoznawce@gmail.com lub pisemnie na adres: Opatowska 15, 26-010 Bodzentyn
  • W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 6. Klientom niebędącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.

§ 10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • System Opinii.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Operator ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 11

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w §10 pkt 1 Regulaminu przez Operatora jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Użytkownika.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi Elektronicznej przez Użytkownika.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Użytkownik obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 12

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wynajmijrzeczoznawce@gmail.com
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Operatora.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 13

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.wynajmijrzeczoznawce.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Michała Bryła wykonującego działalność gospodarczą pod firmą „Wynajmij Rzeczoznawcę” Michał Bryła,
  Opatowska 15, 26-010 Bodzentyn, NIP: 6572953069, REGON: 386443860. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.wynajmijrzeczoznawce.pl, bez zgody Operatora.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.wynajmijrzeczoznawce.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Operatorowi i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Operatorem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.